TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

 

Kiinteistöliitto Lappi on Lapin alueella, lukuun ottamatta Kemi-Tornion seutukuntaa, toimiva kiinteistöalan etujärjestö, jonka jäseninä on asuin- ja liikekiinteistöjä sekä vuokranantajia. Yhdistyksen tehtävänä on edunvalvonnan ohella edistää oikean tiedon leviämistä: neuvomalla, tiedottamalla ja järjestämällä koulutusta kiinteistöalan kysymyksistä.

Yhdistyksen toimisto sijaitsee Rovakatu 26:ssa Kilappi Oy:n tiloissa. Toiminnanjohtaja on tavoitettavissa arkisin klo 9–15.

Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen vuosikokouksen tekemiä päätöksiä, toteutusta ja toimintaa valvoo hallitus, joka kokoontuu tarpeen mukaan toimikautensa aikana. Yhdistyksellä on toiminnanjohtaja, jonka tehtävänä on toteuttaa yhdistyksen toimintasuunnitelmaa hallituksen ohjauksen mukaan. Toiminnanjohtaja on Kati Ylivirta 11.3.2021 alkaen.

Nykyinen jäsenistö

Vuoden 2021 alussa yhdistyksellä on 404 jäsentä ja kannatusjäsenenä on 10 yritystä. Jäsenistöä kannustetaan käyttämään neuvontapalveluja ja osallistumaan yhdistyksen tilaisuuksiin. Valtakunnallisen jäsentyytyväisyyskyselyn vastauksien perusteella pyritään parantamaan jäsenpalveluita valtakunnallisesti ja paikallisesti. Palveluiden kehittämisessä huomioidaan jäsentalojen toimijoiden näkökulma, että heitä voitaisiin palvella mahdollisimman hyvin ja tuottamaan jäsenpalvelut tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Jäsenhankinta

Yhdistyksen markkinoinnin tavoitteena on vahvistaa mielikuvaa yhdistyksestä alan keskeisenä vaikuttajana ja toimijana. Jäsenhankinnan kohderyhmänä ovat asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt sekä vuokranantajayhteisöt.

Jäsenhankintaa kohdistetaan erityisesti tutustumisjäsenten hankintaan. Tutustumisjäsen voi yhden kalenterivuoden aikana kokeilla jäsenyyttä ja vuoden lopulla päättää jatkaako varsinaisena jäsenenä seuraavana vuonna. Tavoitteena on saada 20 tutustumisjäsentä, joista suurin osa jatkaa varsinaisena jäsenenä tutustumisvuoden jälkeen.

Jäsenhankintaa edistetään järjestämällä yhteistyökumppaneiden kanssa avoimia tilaisuuksia, joihin voivat osallistua kaikki teemasta kiinnostuneet tahot. Yhdistys osallistuu tapahtumiin jäsenmarkkinoinnin merkeissä yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa.

Paikallisille kiinteistöalaan erikoistuneille yrityksille markkinoidaan kannatusjäsenyyttä. Kannatusjäsenille tarjotaan näkyvyyttä sopivissa tilaisuuksissa, jäsentiedotteessa sekä nettisivuilla. Uusia kannatusjäseniä on tavoitteena saada 3 vuoden aikana.

Jäsenille tarjottavat palvelut

Kaikki jäsenille tarjottavat palvelut löytyvät nettisivuilta osoitteesta https://lappi.kiinteistoliitto.fi.

Uudistetuilla nettisivuilla Kiinteistöliiton toimesta löytyy uusia asioita mm. Rakennuksen kuntosovellus (Raku) ja sähköinen lakineuvontapalvelu Lakihelppi.  

Jäsensivuilla on luettavissa uusin Kiinteistölehti sähköisenä versiona, sieltä löytyvät myös maksuttomat e-kirjat ja -oppaat.

Tärkeitä palveluita jäsenistölle ovat puhelinneuvonta sekä koulutustilaisuudet ja tiedottaminen. Suomen Kiinteistöliiton tarjoamat puhelinpalvelut kuten lakineuvonta, talous- ja veroneuvonta, energianeuvonta sekä korjaus- ja tekninen neuvonta ovat osa Kiinteistöliitto Lapin välittämää neuvontaa jäsenille. Jäsentaloyhtiöiden hallituksilla on myös mahdollisuus tilata kirjallinen lausunto taloyhtiössä esiin tulleista asioista. Lausunnot ovat maksullisia.

Liiton tekemiä koulutusvideoita tulossa lisää tulevana kautena, mm. aiheista ”Hallitus hommat haltuun”, ”Asunnon ostaminen taloyhtiöstä” ja ”Asu oikein- videosarja asukkaille ja osakkaille käytännön taloyhtiöasumisesta. Ns. ”Tietoisku”-videoiden julkaisemista jatketaan.

Tulevana toimintakautena tullaan panostamaan alueellisten jäsenetujen hankintaan.

Osakekirjat siirtyvät sähköiseen muotoon jatkuu kuluvan kauden aikana. Maanmittauslaitoksen tuottama ja ylläpitämä huoneistotietojärjestelmä on otettu käyttöön Suomessa vuonna 2019. Maanmittauslaitos on ilmoittanut, että rajapinnat esimerkiksi isännöintitoimistojen kanssa saataisiin toimimaan vuoden 2021 loppuun mennessä. Siirtymäaika on vuoden 2023. Maanmittauslaitos huolehtii siirtymisen jälkeen osakekirjatiedoista.

Koulutustoiminta

Koulutustoimintaa järjestetään webinaareina, kunnes koronapandemia helpottaa ja rajoitukset poistuvat. Yhdistyksen koulutus kohdistuu pääasiallisesti taloyhtiöiden hallituksen jäseniin ja kiinteistöalalla toimiviin ammattilaisiin. Koulutus on lähinnä ajankohtaiskoulutusta ja aiheittain jäsenkunnan tarpeisiin suunnattua. Koulutukset ovat jäsenille maksuttomia. Muilta osallistujilta peritään 30 euron maksu. Koulutuksilla kehitetään jäsentaloyhtiöiden hallituksien työskentelyä ja osaamisen tasoa.

Yhdistyksen tuleviin koulutuksiin on mahdollista osallistua myös etänä eli webinaarissa.

Koulutuksiin on lisätty isännöitsijöille päiväkoulutukset samoista aiheista kuin iltakoulutukset.

Vuonna 2021 järjestetään ensimmäiset Taloyhtiö-päivät Rovaniemellä. Tilaisuus järjestetään 13.10.2021, se on avoin ja maksuton kaikille taloyhtiöiden hallituksille ja muille kiinnostuneille. Tilaisuudessa järjestetään oma tilaisuus ammatti-isännöitsijöille sekä taloyhtiöiden hallituksille.

Muut yhdistystilaisuudet

Rovaniemellä, Sodankylässä ja Kemijärvellä käynnistetyt puheenjohtajaklubit kokoontuvat 2-4 kertaa vuodessa. Ne on tarkoitettu hallitusten puheenjohtajille, jonka tehtävänä on antaa vertaistukea ja jakaa käytännön kokemuksia taloyhtiön johtamisesta ja tietopaketteja ajankohtaisista asioita eri toimijoiden kanssa. Klubitapaamiset ovat omaehtoisia ja organisoituvat jäsenten mukaan. Tarkoitus olisi, että joka tapaamiskerralla olisi teema, esim. sähköiset jäsenpalvelut, energia-asiat tai muu kiinnostava asia ja teemaa tulisi alustamaan asiantuntija. Tämän jälkeen osallistujat voisivat esittää kysymyksiä, omia huomioitaan ja kokemuksiaan aiheesta sekä saada käytännön opastusta ko. aiheesta. 

Kannatusjäsenten kanssa pyritään järjestämään tilaisuus, jossa hallituksen jäsenet saavat tietoa eri alojen osaamisesta. Tilaisuudessa olevat yritykset toimivat taloyhtiöiden kanssa omalla osaamisellaan.

Viestintä

Sisäinen viestintä

Yhdistys seuraa aktiivisesti alalla tapahtuvia muutoksia ja tiedottaa niistä jäsenistölle. Jäsentiedotteet ovat tärkeä tiedottamisen muoto ja niitä toimitetaan vuosittain 10-12 kertaa. Lisäksi jäsenille lähetetään kutsuja koulutuksiin sekä muihin tapahtumiin. Jakeluista pääosa tehdään sähköpostitse - aktivoidaan jäseniä ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa yhdistyksen käyttöön.

Yhdistys on uusinut esitteensä; käytössä on sekä paperinen että sähköinen esite.

Ulkoinen viestintä

Lehdistöön ja muihin tiedotusvälineisiin tarjotaan artikkeleita yhteistyössä Kiinteistöliiton kanssa. Muista kuin Rovaniemen koulutuksista ilmoitetaan paikallislehdessä mainoksena.

Yhdistyksen nettisivuilla osoitteessa https://lappi.kiinteistoliitto.fi tiedotetaan ajankohtaisista tutkimustuloksista, lehdistötiedotteista sekä koulutuksista. Jäsensivuilla on luettavissa mm. koulutusaineistot.

Yhdistys on mukana sosiaalisessa mediassa Facebook -sivuilla. Sivuilla tiedotetaan mm. ajankohtaisista kiinteistöalan asioista. Sivut tavoittavat jäsenistöä ja muita ihmisiä.

Vaikuttaminen

Pyritään luomaan hyvät, asialliset ja rakentavat suhteet eri sidosryhmiin sekä saamaan jäseniä avainpaikoilta.

Yhdistyksellä on edustus Kiinteistöliiton työryhmissä ja paikallisissa kiinteistöalan kehittämistyöryhmissä. Ollaan aktiivisesti mukana kaavoituksessa (autopaikat, lisärakentaminen ym.).

Yhdistys antaa tarvittaessa lausuntoja kaavoitus-, energia, kiinteistövero ym. asioissa.  

Edustus ja luottamustoimet

Yhdistyksen hallitus nimeää edustajansa vuoden aikana esille tuleviin edustus- ja luottamustoimiin. Suomen Kiinteistöliiton asunto-osakeyhtiötoimikunnassa on hallituksen puheenjohtaja Juha Kauhanen. Veroasioiden toimikunnassa on Juha Seppälä. Järjestötoimikunnassa on alkuvuodesta ollut toiminnanjohtaja Seija Jordan. Kati Ylivirta jatkaa seuraavasta kokouksesta alkaen.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen hallituksen talousarvioehdotus vuodelle 2021 on esitelty tämän toimintasuunnitelman liitteenä. Tavoitteena on säilyttää yhdistyksen talous vahvassa tasapainossa.

Sulo Lähdesmäen muistorahasto

Sulo Lähdesmäen muistorahastoa edustaa yhdistyksen hallitus. Hoitokunta kokoontuu tarvittaessa käsittelemään sääntöjen mukaisia asioita. Hoitokunta tukee kiinteistöalan tutkimustoimintaa ja opinnäytteitä, jotka edistävät hyvää kiinteistönhoitotapaa.

Yhdistys tarjoaa aktiivisesti yhteistyössä oppilaitosten kanssa kiinteistöalaa ja jäsenistöä palvelevia opinnäytetyöaiheita. Tavoitteena on toteuttaa 1-2 opinnäytetyötä. Toteutuneista töistä voidaan maksaa stipendi tekijälle.

100-vuotishistoriikin kirjoitus

Historiikin aineiston kokoaminen on aloitettu ja sitä jatketaan vuoden aikana. Yhdistyksen toiminnasta on tarkoitus tehdä kirja, joka julkaistaan vuonna 2026.

Yhdistys ottaa mielellään vastaan valokuvia Lapin rakentamisesta.

Toimintakalenteri vuodelle 2021 (muutokset mahdollisia)

Tammikuu              Tilinpäätöksen laadinta

Toimintakertomus ja -suunnitelma

Hallituksen kokous

Helmikuu                Hallituksen kokous

Jäsentiedote

Jäsenmaksujen laskutus ja postitus

Maaliskuu               Hallituksen kokous

Kiinteistöliiton liittokokous 27.3.2021

Jäsentiedote

Huhtikuu                 Hallituksen kokous

Jäsentiedote

Toukokuu                Hallituksen kokous

Jäsentiedote

Kesäkuu                   Hallituksen kokous

Jäsentiedote

Heinäkuu                Yhdistyksen toimisto suljettu loma-aikana

Elokuu                       Hallituksen kokous

Kiinteistöliiton hallituspäivät 12-13.8.2021

Jäsentiedote

Syyskuu                   Hallituksen kokous

Jäsentiedote

Koulutus jäsenille

Puheenjohtajaklubit kokoontuvat

Palveleva vaikuttaja- päivät 2-3.9.2021

Lokakuu                   Hallituksen kokous

Jäsentiedote

Taloyhtiöpäivät Rovaniemi 13.10.2021

Marraskuu              Hallituksen kokous

Jäsentiedote

Tutustumisjäsenten vahvistaminen varsinaisiksi jäseniksi

Koulutus jäsenille

Puheenjohtajaklubit kokoontuvat

Joulukuu                 Jäsentiedote

 

Kiinteistöliiton koulutukset webinaareina. Tilaisuudet löytyvät tapahtuma- sivuilta.

 

 

Hallitus

Kiinteistöliitto Lappi ry

 

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.