KIINTEISTÖLIITTO LAPPI RY

SÄÄNNÖT


Hyväksytty 8.9.2020
Vahvistettu 3.5.2021


1 § NIMI JA KOTIPAIKKA


Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Lappi ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kiinteistöyhdistys tai yhdistys.


Kiinteistöyhdistyksen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialueena on Lappi pois lukien Kemi-Tornion seutukunta. Kiinteistöliitto Lappi kuuluu jäsenenä Suomen Kiinteistöliitto ry -nimiseen keskusjärjestöön. Se voi kuulua jäsenenä myös muihin alansa järjestöihin.


2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT


Kiinteistöliitto Lapin tarkoituksena on toimialueensa kiinteistöalan johtavana etujärjestönä
- toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja valvoa niiden yleisiä ja yhteisiä etuja sekä
- edistää kiinteistöomaisuuden kunnossapitämisen ja ylläpitämisen sekä hyvän asumisen yleisiä edellytyksiä toimialueellaan
- kehittää kiinteistöalan ammattitaitoa
- toimia kiinteistöalan yhteisten pyrkimysten ja päämäärien hyväksi jäsenten edun mukaisella tavalla


Tarkoitustaan Kiinteistöliitto Lappi toteuttaa:
- järjestämällä neuvontatoimintaa, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä muita koulutustilaisuuksia,
- vaikuttamalla yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja lainsäädännön kehittämiseen tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja
- osallistumalla tutkimuksiin ja tilastointiin kiinteistöalalla,
- tiedottamalla ja harjoittamalla julkaisutoimintaa,
- avustamalla tiedotusvälineitä ja muita media-alan toimijoita sekä eri järjestöjä kiinteistöalaa koskevissa asioissa
- toimimalla viranomaisten ja kiinteistöjen edustajien yhdyssiteenä sekä
- tukemalla muuta vastaavaa kiinteistöyhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa.


Toimintansa tukemiseksi kiinteistöyhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hakea avustuksia ja apurahoja. Kiinteistöyhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi jakaa stipendejä ja huomionosoituksia.


3 § JÄSENET


Kiinteistöliitto Lappi ry:llä on varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä.


Kiinteistöliitto Lappi ry:n varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö, kiinteistöalalla toimiva osuuskunta, muu kiinteistöalalla toimiva oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö tai muu kiinteistön tai rakennuksen omistaja tai niitä hallitseva oikeuskelpoinen yhteisö.
Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.


Kiinteistöyhdistyksen kokouksella on oikeus hallituksen esityksestä kutsua kiinteistöyhdistykselle kunniapuheenjohtajiksi kiinteistöyhdistyksen tai sen jäsenten toiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan.


Kiinteistöyhdistyksen kokouksella on oikeus hallituksen esityksestä kutsua kiinteistöyhdistykselle kunniajäseniksi kiinteistöyhdistyksen tai sen jäsenten toiminnassa ansioituneita henkilöitä.


Kiinteistöyhdistyksellä voi lisäksi olla kannatusjäseninä yksityisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea kiinteistöyhdistyksen toimintaa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


4 § JÄSENYYDESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN


Hallitus hyväksyy ja erottaa jäsenet.


Jäsen voi erota kiinteistöyhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai kiinteistöyhdistyksen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan kiinteistöyhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen astuu voimaan sen vuoden lopussa, jolloin eroamisesta on ilmoitettu. Eroava jäsen on velvollinen maksamaan eroamisvuonna ja sitä ennen erääntyneet jäsenmaksunsa.


5 § JÄSENMAKSUT


Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan kiinteistöyhdistykselle vuosittain varsinaisen kiinteistöyhdistyksen kokouksen määräämän jäsenmaksun, joka perustuu jäsenen hallinnassa olevien ja omistamien rakennusten yhteistilavuudelle. Maksu määrätään erilaiseksi tilavuusluokittain.


Kiinteistöyhdistyksen kokous voi päättää myös varsinaiselta jäseneltä perittävästä liittymismaksusta, uudelleenliittymismaksusta sekä muusta kiinteästä maksusta osana perusjäsenmaksua.


Hallitus voi päättää, että uusilta varsinaisilta jäseniltä ei peritä liittymisvuodelta lainkaan jäsenmaksua tai että siitä annetaan alennusta.


Kannatusjäsenten jäsenmaksun päättää kiinteistöyhdistyksen kokous.


Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät maksa jäsenmaksua.


Jäsenen tulee toimittaa jäsenmaksujen määräämiseksi tarvittavat tiedot kiinteistöyhdistykselle kunkin vuoden loppuun mennessä.


6 § KIINTEISTÖYHDISTYKSEN KOKOUS


Kiinteistöyhdistyksen jäsenet käyttävät kiinteistöyhdistyksen ylintä päätösvaltaa kiinteistöyhdistyksen kokouksissa, joista käytetään nimitystä varsinainen kiinteistöyhdistyksen kokous ja ylimääräinen kiinteistöyhdistyksen kokous.


7 § VARSINAINEN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN KOKOUS


Varsinainen kiinteistöyhdistyksen kokous pidetään joka vuosi kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä hallituksen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana.


8 § YLIMÄÄRÄINEN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN KOKOUS


Ylimääräinen kiinteistöyhdistyksen kokous pidetään, kun kiinteistöyhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 kiinteistöyhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kiinteistöyhdistyksen kokous koolle kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.


9 § KOKOUSKUTSU


Hallituksen on toimitettava kutsu kiinteistöyhdistyksen kokoukseen kullekin jäsenelle kirjallisesti tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsu on lähetettävä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.


Jäsenellä on oikeus saada haluamansa asia kiinteistöyhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, jos se ilmoittaa siitä hallitukselle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen kiinteistöyhdistyksen kokousta niin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


10 § ÄÄNIOIKEUS


Kiinteistöyhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä yksi ääni lukuunottamatta kannatusjäseniä, kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia.


Äänioikeuden edellytyksenä on, että kaikki erääntyneet jäsenmaksut on maksettu ennen kiinteistöyhdistyksen kokousta.


Yksi luonnollinen henkilö voi edustaa kiinteistöyhdistyksen kokouksessa enintään 5 jäsentä.


Yhteisömuotoisten jäsenten osalta edustusoikeus on hallituksen nimeämällä edustajalla. Mikäli edustajaa ei ole erikseen nimetty, edustusoikeus on jäsenen nimenkirjoitusoikeuden haltijoilla. Henkilöjäsenet edustavat itseään tai valtuuttavat haluamansa edustajan valtakirjalla edustamaan itseään kiinteistöyhdistyksen kokouksessa.


Kannattajajäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kiinteistöyhdistyksen kokouksessa.
Tilintarkastajilla, hallituksen jäsenillä ja kiinteistöyhdistyksen sekä Kiinteistöliiton toimihenkilöillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kiinteistöyhdistyksen kokouksessa.

Kiinteistöyhdistyksen kokous voi myöntää puhe- tai läsnäolo-oikeuden myös muille henkilöille.


11 § VARSINAISEN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN KOKOUKSEN ASIAT


Varsinaisessa kiinteistöyhdistyksen kokouksessa on:


Esitettävä:
1. tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus
2. vuosikertomus


Päätettävä:
1. tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapaudesta hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.


Vahvistettava:
1. erilaiset jäsenmaksut seuraavaksi kalenterivuodeksi
2. kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma


Määrättävä:
1. kiinteistöyhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien sekä valiokuntien, toimikuntien ja jaostojen jäsenten palkkiot,
2. hallituksen jäsenten lukumäärä sekä


Valittava:
1. hallituksen puheenjohtaja sekä vähintään yksi ja enintään kolme varapuheenjohtajaa,
2. hallituksen jäsenet joka toinen vuosi sekä
3. yksi tilintarkastaja ja tarvittaessa hänelle varatilintarkastaja


Käsiteltävä:
1. muut kokouskutsussa mainitut asiat.


12 § HALLITUS


Kiinteistöyhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja sen lisäksi vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa kutsutaan kiinteistöyhdistyksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.


Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi ja se päättyy vaalia seuraavan varsinaisen kiinteistöyhdistyksen kokouksen päättyessä. Muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja se päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen kiinteistöyhdistyksen kokouksen päättyessä.


Yhdistyksen kokouksella on oikeus erottaa hallituksen jäsen, mikäli hallituksen jäsenen katsotaan menettelyllään yhdistyksessä tai yhdistyksen ulkopuolella huomattavasti vahingoittaneen yhdistystä.


Henkilöä ei voida valita hallituksen jäseneksi, jos hän täyttää 68 vuotta ennen uuden toimikauden alkua.


Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yli puolet kaikista jäsenistä on läsnä kokouksessa.


Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle. Päätökset hallituksessa tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.


13 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT


Hallituksen tehtävänä on:
1. johtaa kiinteistöyhdistyksen toimintaa sääntöjen ja kiinteistöyhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti,
2. edustaa kiinteistöyhdistystä,
3. valmistella kiinteistöyhdistyksen kokousten käsiteltäväksi tulevat asiat sekä asiat, joita kiinteistöyhdistyksen jäsenet sille esittävät,
4. laatia tilinpäätös ja vuosikertomus kalenterivuosittain,
5. laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio,
6. laatia ehdotukset jäsenmaksuperusteiden yksikköhinnoiksi ja alennuksiksi kalenterivuosittain,
7. kutsua koolle kiinteistöyhdistyksen kokous,
8. palkata tarvittaessa toiminnanjohtaja ja muut toimihenkilöt sekä vahvistaa heidän tehtävänsä ja palkkansa sekä valvoa heidän työskentelyä
9. hyväksyä tarvittaessa kiinteistöyhdistyksen toiminnan kannalta tarpeelliset ohjesäännöt,
10. palkita tarvittaessa yhdistyksen toiminnassa tai kiinteistöalalla ansioituneet henkilöt kiinteistöyhdistyksen ansiomerkillä, stipendillä tai mitalilla,
11. asettaa tarvittaessa kiinteistöyhdistyksen työvaliokunta sekä muut tarvittavat valiokunnat, toimikunnat ja työryhmät,
12. asettaa tarvittaessa toiminnan edellyttämät jaostot vuosittain valmistelemaan hallituksen niille antamia tehtäviä,
13. tehdä esitys yhdistyksen kokoukselle yhdistyksen kunniapuheenjohtajista ja kunniajäsenistä
14. päättää yhdistyksen sijoitustoiminnan periaatteista
15. päättää kiinteistön ja irtaimen omaisuuden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta, kiinnittämisestä tai panttaamisesta taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden myymisestä
16. huolehtia sijoitustoiminnasta
17. hyväksyä ja erottaa kiinteistöyhdistyksen jäsenet sekä
18. tehdä esitys kiinteistöyhdistyksen kokoukselle kiinteistöyhdistyksen kunniapuheenjohtajista ja kunniajäsenistä.


14 § TOIMINNANJOHTAJA


Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja, jonka tehtävä on:


1. hoitaa yhdistyksen toimintaa ja juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti,
2. vastata toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tehokkuudesta sekä yhdistyksen kehitystoiminnasta,
3. toimia sihteerinä hallituksen ja mahdollisten toimikuntien kokouksissa sekä tarvittaessa valmistella ja esitellä niissä käsiteltävät asiat,
4. järjestää yhdistyksen taloudenhoito ja kirjanpito luotettavalla tavalla,
5. huolehtia sijoitustoiminnasta yhdessä hallituksen kanssa,
6. tarvittaessa myydä, ostaa, vaihtaa yhdistyksen irtainta käyttöomaisuutta tai muuta omaisuutta sekä kiinnittää ja pantata niitä yhdessä hallituksen kanssa,
7. huolehtia toiminnan edellyttämästä viestinnästä ja vuorovaikutuksesta yhteiskunnan, alan keskusjärjestöjen ja muiden organisaatioiden sekä jäsenkunnan välillä,
8. toimia yhdistyksen toimiston esimiehenä


15 § NIMENKIRJOITUS


Kiinteistöyhdistyksen nimen kirjoittavat kiinteistöyhdistyksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yksin tai hallituksen kaksi jäsentä yhdessä.


16 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS


Kiinteistöyhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.


Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.


Tilintarkastajien tulee antaa tilintarkastuskertomus hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista kiinteistöyhdistyksen kokousta.


Tilintarkastajan toimikausi on kalenterivuosi, ja toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta.


17 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA KIINTEISTÖYHDISTYKSEN PURKAMINEN


Näitä sääntöjä voidaan muuttaa kiinteistöyhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos vähintään 3/4 annetuista äänistä kannattaa muutosta. Suomen Kiinteistöliitto ry:n hallituksen on vahvistettava näiden sääntöjen 1 pykälän 2 momentin sekä 3 pykälän muutokset, jotta muutokset voitaisiin rekisteröidä.


Kiinteistöyhdistys voidaan purkaa kahden vähintään kuukauden väliajoin pidetyn kiinteistöyhdistyksen kokouksen päätöksillä, joita vähintään 3/4 annetuista äänistä kummassakin kokouksessa kannattaa.


Jos kiinteistöyhdistys purkautuu, sen varat on käytettävä kiinteistöalan etuja ajaviin tarkoituksiin sillä tavoin kuin kiinteistöyhdistyksen viimeinen purkamisesta päättävä kiinteistöyhdistyksen kokous määrää.


Jos kiinteistöyhdistys lakkautetaan, luovutetaan sen varat Kiinteistöalan Koulutussäätiölle käytettäväksi oman rahaston puitteissa yhdistyksen toiminta-alueella sijaitsevien asuinkiinteistöjen hallitusten kouluttamiseen.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.